Rednerfarm

EN | PL

Jak to działa?

RenderFarm to dziesi?tki wspó?pracuj?cych ze sob? komputerów. Nasz najs?abszy komputer ma a? 16 rdzeni. I nie piszemy tego po to, ?eby si? nim chwali?. Piszemy to po to, ?eby go zawstydzi? i zmusi? do rozbudowy (która zreszt? nieustannie si? dzieje!).

Nie znajdziesz u nas zwyk?ych "pecetów". Mamy tylko i wy??cznie pe?noprawne serwery przygotowane do nieustannej, ci?g?ej pracy! Nie wspó?czuj im, one to naprawd? lubi?. Renderowanie to ich pasja. Mog? renderowa? zdalnie ca?ymi tygodniami, bez przerw, a nawet nocami i ?aden nie narzeka.

Nasza ogromna moc obliczeniowa jest dost?pna dla Twoich projektów 24h/7. Nie istniej? ?wi?ta i nie ma weekendów. Dzi?ki dedykowanemu Remote Desktop lub po??czeniu VPN masz pe?n? kontrol? nad procesem renderingu.


Farma renderuje zawsze wtedy, kiedy tego chcesz. W ci?gu dnia czy nocy - komputery nie patrz? zegarki. (?eby mie? co do tego pewno?? - w specjalnie klimatyzowanej i zabezpieczonej serwerowni nie zawiesili?my ani jednego zegarka).
Czym jednak by?aby nawet najwi?ksza moc obliczeniowa, gdyby? Ty mia? do niej utrudniony dost?p? Tego nie wiemy, ale wiemy, ?e do naszej farmy zdalnego renderingu masz dost?p dzi?ki dwóm niezale?nym 20 megabitowym symetrycznym ??czom. To zapewnia wygodne wysy?anie i ?ci?ganie nawet du?ych plików wynikowych.

U?ywaj tego wszystkiego i twórz szybko pi?kne wizualizacje 3D! Je?li jednak w jaki? sposób dowiemy si?, ?e renderujesz u nas brzydkie projekty - no có?, i tak si? nie znamy na projektowaniu. Dla nas liczy si? liczenie!


Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x