Rednerfarm

EN | PL

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin renderfarm.pl

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz użycia serwisu internetowego Renderfarm.pl wraz z jego aplikacją  My farm (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.


I. Postanowienia ogólne


1.Serwis prowadzi  Renderfarm Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Szuwarowej 3 lok. 24 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000345053 (dalej jako „Usługodawcą”).
2.Regulamin określa zasady realizowania usług w Serwisie.
3.Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają na umożliwieniu Użytkownikowi przeprowadzania obliczeń dotyczących renderowania – zautomatyzowanego tworzenia animacji i zaawansowanej grafiki przy użyciu mocy obliczeniowej serwerów Usługodawcy (zwane dalej „Usługą”).
4.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
Definicje.
Serwis – serwis internetowy Renderfarm.pl wraz z jego aplikacją  My farm, za pośrednictwem którego świadczona jest usługa zdalnego renderingu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w  art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Renderfarm.pl.
Cennik - cennik usług dostępny na stronie Serwisu.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji w  Serwisie.
My farm – aplikacja wchodząca w skład Serwisu umożliwiająca korzystanie z Usługi poprzez przeglądarkę www.
Rejestracja – rejestracja w Serwisie przy użyciu aplikacji My farm, polegająca na podaniu w zależności od rodzaju Konta Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru telefonu komórkowego (opcjonalnie); danych firmy (w przypadku podmiotów gospodarczych): nazwy firmy, numeru NIP; danych teleadresowych: ulicy i numeru domu, kodu pocztowego, miasta, kraju.
Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla osób fizycznych w ramach konta indywidualnego oraz dla pozostałych kategorii Użytkowników w ramach konta business. Konto posiada unikalną nazwę (login) i zabezpieczone jest hasłem. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dostępu do Konta Użytkownika poprzez podanie nazwy konta i hasła .
Kredyt farmy – jednostki rozliczeniowe wykorzystywane przez Serwis, odpowiadające wartości kwoty wpłaconej przez Użytkownika za korzystanie z Serwisu.
Kalkulator farmy  – program służący do oszacowania kosztów Usługi.
Projekt – plik z rozszerzeniem, podlegający  renderowaniu w ramach wykonywanej Usługi.


II.  Zasady korzystania z usług


1.Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.
2.Rejestrując się w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Renderfarm  Sp. z o.o. świadczy usługę zdalnego renderingu z poszanowaniem poufności wszystkich otrzymanych informacji.  Każdy projekt  ma swoje własne tymczasowe konto, które jest usuwane automatycznie po upływie 30 dni od wykonania Usługi przez Usługodawcę. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu jest w pełni zautomatyzowana. Tylko Użytkownik ma wgląd do wyników realizacji swojego projektu. Jedynie na prośbę Użytkownika lub w przypadku wystąpienia problemów technicznych może mieć miejsce interwencja Usługodawcy.
4.Realizacja Usługi możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu Usługi  oraz spełnieniu wszystkich wymogów o których mowa w ust. III poniżej.
5.Zawarcie umowy o realizację Usługi następuje z chwilą doręczenia Usługodawcy zamówienia Usługi złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
6.Użytkownik nie będący osobą fizyczną mogącą działać jedynie we własnym imieniu i oświadcza, że jest  upoważniony do Rejestracji oraz zawarcia umowy o której mowa w ust. 5 powyżej, w imieniu reprezentowanego podmiotu.


III. Opłaty


1.Użytkownik korzystając z Kalkulatora farmy znajdującego się na stronie Serwisu uzyskuje informacje dotyczące szacunkowego kosztu zamawianej Usługi zgodnego z Cennikiem. Szacunkowy koszt Usługi jest  wartością Usługi wskazaną w wybranej przez Użytkownika walucie oraz przeliczoną na Kredyty farmy.
2.Nabycie Kredytów farmy możliwe jest wyłącznie poprzez wpłacenie odpowiadającej ich wartości kwoty na konto bankowe Usługodawcy za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayPal.
3.Zamówienie Usługi wymaga uprzedniego nabycia przez Użytkownika Kredytów farmy w wysokości odpowiadającej co najmniej szacunkowej wartości Usługi określonej na podstawie ust. III pkt 1 Regulaminu.
4.Po  wykonaniu Usługi, Usługodawca pobierze z Konta użytkownika równowartość kosztu Usługi określoną na podstawie ust. III pkt 1 Regulaminu oraz wystawi Fakturę VAT , która będzie dostępna na koncie Użytkownika.
5.Z uwagi na złożoność projektów, Kalkulator farmy określa szacunkową cenę, która może różnić się od ceny świadczonej usługi. Po wykonaniu Usługi Usługodawca może więc zostać zobowiązany, do nabycia dodatkowych Kredytów farmy o wartości równej koniecznej dopłacie w terminie 14 dni.
6.Po nabyciu przez Użytkownika oraz pobraniu przez Usługodawcę z jego Konta koniecznej dopłaty Usługodawca wystawi Fakturę VAT obejmującą wartość dopłaty, która będzie dostępna na koncie Użytkownika.


IV. Odpowiedzialność


1.Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usługi oraz do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne świadczenie Usługi.
2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie.
3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
4.Usługodawca nie odpowiada za treści renderowane zawarte w Projekcie będące przedmiotem Usługi.
5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, wynikających z udostępniania loginu i hasła dostępu do Serwisu  osobom trzecim.
6.W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w świadczeniu usługi. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem poczty internetowej.
7.Zabronione jest przekazywanie przez Użytkownika Projektów zawierających obrazy, filmy, pliki dźwiękowe oraz inne materiały nie mające związku ze świadczoną Usługą, jak również treści naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Usługodawca nie gwarantuje terminu/czasu realizacji usługi, ponieważ nie jest możliwe oszacowanie dokładnego czasu świadczenia usługi. W przypadku niezrealizowania usługi w ciągu 14 dni, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


V. Reklamacje


1.Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonej Usługi powinny być składane przez Użytkownika w momencie stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usługi drogą elektroniczna na adres reklamacje@renderfarm.pl.
2.Reklamacje złożone przez Użytkowników zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.


VI. Prawa własności intelektualnej


1.Użytkownik oświadcza że przysługują mu wszelkie prawa wyłączne do przekazanego Projektu w zakresie koniecznym do zawarcia z Usługodawcą i wykonania umowy o której mowa w ust. II pkt 5 Regulaminu, w tym prawo do wykonywania praw zależnych oraz zlecenia wykonania utworów zależnych podmiotom trzecim.
2.W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności praw własności intelektualnej, w związku z wykonywaniem umowy z Usługodawcą, Użytkownik zobowiązany będzie pokryć prawomocnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy poniesione przez Usługodawcę.
3.Usługodawca nie nabywa żadnych praw do  przekazanych mu przez Użytkownika Projektów. W przypadku gdy w związku z realizacją Usługi powstanie jakikolwiek utwór zależny od przekazanego Projektu, całość praw do utworu będzie przysługiwała wyłącznie Użytkownikowi.
4.Nazwa, znak firmowy, wygląd graficzny, rysunki, obrazy, oprogramowanie oraz bazy danych będące elementem Serwisu  są własnością Usługodawcy i podlegają pełnej ochronie prawnej.


VII. Ochrona danych osobowych


1.Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane dla celów realizacji Usługi oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Uzytkownik ma prawo do usunięcia lub przeniesienia do innego podmiotu swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest konieczne dla wykonania Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu usunięcia swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem admin@renderfarm.pl.
2.Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
3.W przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji. Usługodawca wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych wymaganych podczas Rejestracji za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty internetowej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Usługodawca ma prawo:
- wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;
- do natychmiastowego zablokowania Konta użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
4.Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
5. Dane osobowe użytkownków serwisu są przechowywane na serwerach na terytorium Unii Europejskiej.

VII.  Postanowienia końcowe


1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich udostępnienia na stronie Serwisu. Złożone zamówienia są realizowane na podstawie  brzmienia Regulaminu z chwili zawarcia umowy o której mowa w ust. II pkt 5.
2.Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.
3.W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
4.Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
5. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, właściwość sądu ustala się na podstawie właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6.W przypadku zaistnienia zdarzeń nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7.Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej renderfarm.pl.


Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x