Rednerfarm

EN | PL

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin renderfarm.pl

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) okre?la zasady dost?pu oraz u?ycia serwisu internetowego Renderfarm.pl wraz z jego aplikacj?  My farm (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacj? warunków Regulaminu.


I. Postanowienia ogólne


1.Serwis prowadzi  Renderfarm Sp. z o.o. z siedzib? w Krakowie, przy ul. Szuwarowej 3 lok. 24 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S?dowym pod numerem KRS 0000345053 (dalej jako „Us?ugodawc?”).
2.Regulamin okre?la zasady realizowania us?ug w Serwisie.
3.Us?ugi ?wiadczone za po?rednictwem Serwisu polegaj? na umo?liwieniu U?ytkownikowi przeprowadzania oblicze? dotycz?cych renderowania – zautomatyzowanego tworzenia animacji i zaawansowanej grafiki przy u?yciu mocy obliczeniowej serwerów Us?ugodawcy (zwane dalej „Us?ug?”).
4.Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest Us?ugodawca.
Definicje.
Serwis – serwis internetowy Renderfarm.pl wraz z jego aplikacj?  My farm, za po?rednictwem którego ?wiadczona jest us?uga zdalnego renderingu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w  art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, udost?pniany U?ytkownikom za po?rednictwem Renderfarm.pl.
Cennik - cennik us?ug dost?pny na stronie Serwisu.
U?ytkownik – pe?noletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, maj?ca zdolno?? prawn?, która dokona?a Rejestracji w  Serwisie.
My farm – aplikacja wchodz?ca w sk?ad Serwisu umo?liwiaj?ca korzystanie z Us?ugi poprzez przegl?dark? www.
Rejestracja – rejestracja w Serwisie przy u?yciu aplikacji My farm, polegaj?ca na podaniu w zale?no?ci od rodzaju Konta U?ytkownika: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), numeru telefonu komórkowego (opcjonalnie); danych firmy (w przypadku podmiotów gospodarczych): nazwy firmy, numeru NIP; danych teleadresowych: ulicy i numeru domu, kodu pocztowego, miasta, kraju.
Konto U?ytkownika – zbiór zasobów i uprawnie? w systemie komputerowym Serwisu dost?pnych dla osób fizycznych w ramach konta indywidualnego oraz dla pozosta?ych kategorii U?ytkowników w ramach konta business. Konto posiada unikaln? nazw? (login) i zabezpieczone jest has?em. Proces autoryzacji w Serwisie wymaga uzyskania dost?pu do Konta U?ytkownika poprzez podanie nazwy konta i has?a .
Kredyt farmy – jednostki rozliczeniowe wykorzystywane przez Serwis, odpowiadaj?ce warto?ci kwoty wp?aconej przez U?ytkownika za korzystanie z Serwisu.
Kalkulator farmy  – program s?u??cy do oszacowania kosztów Us?ugi.
Projekt – plik z rozszerzeniem, podlegaj?cy  renderowaniu w ramach wykonywanej Us?ugi.


II.  Zasady korzystania z us?ug


1.Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacj? warunków Regulaminu.
2.Rejestruj?c si? w Serwisie U?ytkownik zobowi?zuje si? do przestrzegania postanowie? niniejszego Regulaminu.
3.Renderfarm  Sp. z o.o. ?wiadczy us?ug? zdalnego renderingu z poszanowaniem poufno?ci wszystkich otrzymanych informacji.  Ka?dy projekt  ma swoje w?asne tymczasowe konto, które jest usuwane automatycznie po up?ywie 30 dni od wykonania Us?ugi przez Us?ugodawc?. Us?uga ?wiadczona za po?rednictwem Serwisu jest w pe?ni zautomatyzowana. Tylko U?ytkownik ma wgl?d do wyników realizacji swojego projektu. Jedynie na pro?b? U?ytkownika lub w przypadku wyst?pienia problemów technicznych mo?e mie? miejsce interwencja Us?ugodawcy.
4.Realizacja Us?ugi mo?liwa jest wy??cznie po wcze?niejszym zamówieniu Us?ugi  oraz spe?nieniu wszystkich wymogów o których mowa w ust. III poni?ej.
5.Zawarcie umowy o realizacj? Us?ugi nast?puje z chwil? dor?czenia Us?ugodawcy zamówienia Us?ugi z?o?onego przez U?ytkownika za po?rednictwem Serwisu.
6.U?ytkownik nie b?d?cy osob? fizyczn? mog?c? dzia?a? jedynie we w?asnym imieniu i o?wiadcza, ?e jest  upowa?niony do Rejestracji oraz zawarcia umowy o której mowa w ust. 5 powy?ej, w imieniu reprezentowanego podmiotu.


III. Op?aty


1.U?ytkownik korzystaj?c z Kalkulatora farmy znajduj?cego si? na stronie Serwisu uzyskuje informacje dotycz?ce szacunkowego kosztu zamawianej Us?ugi zgodnego z Cennikiem. Szacunkowy koszt Us?ugi jest  warto?ci? Us?ugi wskazan? w wybranej przez U?ytkownika walucie oraz przeliczon? na Kredyty farmy.
2.Nabycie Kredytów farmy mo?liwe jest wy??cznie poprzez wp?acenie odpowiadaj?cej ich warto?ci kwoty na konto bankowe Us?ugodawcy za po?rednictwem systemu p?atno?ci internetowych PayPal.
3.Zamówienie Us?ugi wymaga uprzedniego nabycia przez U?ytkownika Kredytów farmy w wysoko?ci odpowiadaj?cej co najmniej szacunkowej warto?ci Us?ugi okre?lonej na podstawie ust. III pkt 1 Regulaminu.
4.Po  wykonaniu Us?ugi, Us?ugodawca pobierze z Konta u?ytkownika równowarto?? kosztu Us?ugi okre?lon? na podstawie ust. III pkt 1 Regulaminu oraz wystawi Faktur? VAT , która b?dzie dost?pna na koncie U?ytkownika.
5.Z uwagi na z?o?ono?? projektów, Kalkulator farmy okre?la szacunkow? cen?, która mo?e ró?ni? si? od ceny ?wiadczonej us?ugi. Po wykonaniu Us?ugi Us?ugodawca mo?e wi?c zosta? zobowi?zany, do nabycia dodatkowych Kredytów farmy o warto?ci równej koniecznej dop?acie w terminie 14 dni.
6.Po nabyciu przez U?ytkownika oraz pobraniu przez Us?ugodawc? z jego Konta koniecznej dop?aty Us?ugodawca wystawi Faktur? VAT obejmuj?c? warto?? dop?aty, która b?dzie dost?pna na koncie U?ytkownika.


IV. Odpowiedzialno??


1.Us?ugodawca zobowi?zuje si? do zapewnienia jak najwy?szej jako?ci ?wiadczonej Us?ugi oraz do do?o?enia wszelkich stara?, aby zapewni? bezawaryjne ?wiadczenie Us?ugi.
2.Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za nadmiernie przeci??one ??cze internetowe U?ytkownika, a tak?e inne ??cza mi?dzyoperatorskie.
3.Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za zak?ócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywo?ane niedozwolon? ingerencj? U?ytkowników, w ?aden sposób niezale?n? od Us?ugodawcy.
4.Us?ugodawca nie odpowiada za tre?ci renderowane zawarte w Projekcie b?d?ce przedmiotem Us?ugi.
5.Us?ugodawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki dzia?a?, wynikaj?cych z udost?pniania loginu i has?a dost?pu do Serwisu  osobom trzecim.
6.W przypadku konieczno?ci dokonania zmian i ulepsze? w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprz?tu Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w ?wiadczeniu us?ugi. U?ytkownicy zostan? powiadomieni o wy?ej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za po?rednictwem poczty internetowej.
7.Zabronione jest przekazywanie przez U?ytkownika Projektów zawieraj?cych obrazy, filmy, pliki d?wi?kowe oraz inne materia?y nie maj?ce zwi?zku ze ?wiadczon? Us?ug?, jak równie? tre?ci naruszaj?ce bezwzgl?dnie obowi?zuj?ce przepisy prawa.
8. Us?ugodawca nie gwarantuje terminu/czasu realizacji us?ugi, poniewa? nie jest mo?liwe oszacowanie dok?adnego czasu ?wiadczenia us?ugi. W przypadku niezrealizowania us?ugi w ci?gu 14 dni, U?ytkownikowi przys?uguje prawo do odst?pienia od umowy.


V. Reklamacje


1.Reklamacje dotycz?ce funkcjonowania Serwisu oraz ?wiadczonej Us?ugi powinny by? sk?adane przez U?ytkownika w momencie stwierdzenia nieprawid?owo?ci w ?wiadczeniu us?ugi drog? elektroniczna na adres reklamacje@renderfarm.pl.
2.Reklamacje z?o?one przez U?ytkowników zostan? rozpatrzone przez Us?ugodawc?, który zobowi?zuje si? do rzetelnego zbadania okoliczno?ci zaistnienia nieprawid?owo?ci.
3.Reklamacje rozpatrywane b?d? przez Us?ugodawc? w terminie 7 dni od dnia ich zg?oszenia.


VI. Prawa w?asno?ci intelektualnej


1.U?ytkownik o?wiadcza ?e przys?uguj? mu wszelkie prawa wy??czne do przekazanego Projektu w zakresie koniecznym do zawarcia z Us?ugodawc? i wykonania umowy o której mowa w ust. II pkt 5 Regulaminu, w tym prawo do wykonywania praw zale?nych oraz zlecenia wykonania utworów zale?nych podmiotom trzecim.
2.W przypadku wyst?pienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytu?u naruszenia ich praw, w szczególno?ci praw w?asno?ci intelektualnej, w zwi?zku z wykonywaniem umowy z Us?ugodawc?, U?ytkownik zobowi?zany b?dzie pokry? prawomocnie zas?dzone koszty zast?pstwa procesowego, koszty s?dowe oraz zap?aci? zas?dzone odszkodowanie lub koszty polubownego za?atwienia sprawy poniesione przez Us?ugodawc?.
3.Us?ugodawca nie nabywa ?adnych praw do  przekazanych mu przez U?ytkownika Projektów. W przypadku gdy w zwi?zku z realizacj? Us?ugi powstanie jakikolwiek utwór zale?ny od przekazanego Projektu, ca?o?? praw do utworu b?dzie przys?ugiwa?a wy??cznie U?ytkownikowi.
4.Nazwa, znak firmowy, wygl?d graficzny, rysunki, obrazy, oprogramowanie oraz bazy danych b?d?ce elementem Serwisu  s? w?asno?ci? Us?ugodawcy i podlegaj? pe?nej ochronie prawnej.


VII. Ochrona danych osobowych


1.Dane osobowe przekazane przez U?ytkownika b?d? przetwarzane dla celów realizacji Us?ugi oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpo?redniego towarów i us?ug. Dane te s? chronione i przetwarzane, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z pó?n.zm.). U?ytkownik ma prawo dost?pu do tre?ci swoich danych i prawo poprawiania danych. Uzytkownik ma prawo do usuni?cia lub przeniesienia do innego podmiotu swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez U?ytkownika jest konieczne dla wykonania Us?ugi. U?ytkownik ponosi odpowiedzialno?? za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W celu usuni?cia swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem admin@renderfarm.pl.
2.U?ytkownik ma obowi?zek aktualizowa? dane podane w formularzu rejestracyjnym niezw?ocznie po ka?dej zmianie tych danych.
3.W przypadku powzi?cia przez Us?ugodawc? uzasadnionych w?tpliwo?ci, co do zgodno?ci z prawd? b?d? aktualno?ci danych podanych przez U?ytkownika podczas Rejestracji, Us?ugodawca zastrzega sobie prawo ich weryfikacji. Us?ugodawca wska?e U?ytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych wymaganych podczas Rejestracji za po?rednictwem wiadomo?ci przes?anej na adres poczty internetowej podany przez U?ytkownika podczas Rejestracji. Us?ugodawca ma prawo:
- wezwa? U?ytkownika do niezw?ocznego usuni?cia nieprawdziwych danych b?d? aktualizacji danych;
- do natychmiastowego zablokowania Konta u?ytkownika do czasu wyja?nienia sprawy.
4.Us?ugodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych podmiotom upowa?nionym na podstawie w?a?ciwych przepisów prawa.
5. Dane osobowe u?ytkownków serwisu s? przechowywane na serwerach na terytorium Unii Europejskiej.

VII.  Postanowienia ko?cowe


1.Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodz? w ?ycie z dniem ich udost?pnienia na stronie Serwisu. Z?o?one zamówienia s? realizowane na podstawie  brzmienia Regulaminu z chwili zawarcia umowy o której mowa w ust. II pkt 5.
2.Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zapoznanie si? i zaakceptowanie przez U?ytkownika nowego Regulaminu w ca?o?ci wraz z wprowadzonymi zmianami.
3.W razie zmiany lub uniewa?nienia, wskutek prawomocnego orzeczenia s?du, któregokolwiek z postanowie? niniejszego Regulaminu, pozosta?e jego postanowienia pozostaj? w mocy i wi??? strony.
4.Strony zobowi?zuj? si? do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mog? wynikn?? w zwi?zku z wykonaniem niniejszej umowy.
5. W przypadku skierowania sprawy na drog? post?powania s?dowego, spór rozstrzyga s?d w?a?ciwy ze wzgl?du na siedzib? Us?ugodawcy. W przypadku gdy U?ytkownikiem jest osoba fizyczna nieprowadz?ca dzia?alno?ci gospodarczej, w?a?ciwo?? s?du ustala si? na podstawie w?a?ciwych powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa.
6.W przypadku zaistnienia zdarze? nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj? w?a?ciwe powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego.
7.Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia na stronie internetowej renderfarm.pl.


Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x