Rednerfarm

EN | PL

Co oferujemy?

Opanowali?my czas. Mówi?c ?ci?lej, opanowali?my umiej?tno?? przyspieszenia czasu oczekiwania na gotowy projekt. Gdy kurcz? si? terminy realizacji, my rozszerzamy Twoj? moc obliczeniow?, tym samym zwi?kszaj?c efektywno?? Twojej pracy. 
U?yczamy naszym Klientom ogromn? moc obliczeniow?, która pozwala renderowa? projekty zdalnie i wielokrotnie szybciej. W ten sposób maszyny klienckie nie s? obci??ane renderingiem - ci??ar tego zadania spoczywa wy??cznie na RenderFarm.  

System funkcjonuje w oparciu o zasady zawarte w NDA (Non Disclosure Agreement), która gwarantuje absolutn? poufno?? renderowanych materia?ów - ca?y proces jest jedynie zdalnym u?yczeniem mocy obliczeniowej, nie rezerwujemy sobie prawa wgl?du do projektów.
W wy?cigu z czasem dajemy Ci asa do r?kawa - ponad 650 rdzeni dedykowanych zdalnemu renderingowi. Niezale?nie od z?o?ono?ci projektu, wygodnie i szybko przesy?asz go do nas przez 20 MB ??cza symetryczne, pracuj?ce z pr?dko?ci? przy której s?ycha? jedynie rosn?c? satysfakcj?. 

Renderuj?c zdalnie oszcz?dzasz nie tylko czas - outsourcing obliczeniowy obni?a koszty, pr?du, klimatyzacji i zwi?ksza wydajno?? pracowników. Graphic Designer otrzymuje pot??ne narz?dzie gwarantuj?ce swobod? tworzenia, które staje si? przy tym szybsze i bardziej efektywne.
Indywidualny charakter wspó?pracy z klientami pozwala nam dba? o ich produktywno?? i punktualno?? 24 godziny na dob?. Gwarantujemy formaln? klarowno??, legalno??, poufno?? i obs?ug? w j?zyku polskim. Twórz wi?cej i lepiej - RenderFarm skraca drog? do realizacji projektu, zapewniaj?c wydajniejsze ?rodowisko pracy.
Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x