Rednerfarm

EN | PL

FAQ

W jaki sposób mog? zacz?? korzysta? z renderfarmy ?

Jest kilka opcji :
1 - Dla pojedynczych zada? polecamy uzycie naszego programu MyFarm, z intuicyjn? obs?ug? - jest to opcja ca?kowicie samoobs?ugowa - mozna zacz?? renderowa? bez oczekiwania na kogokolwiek.
2 - Dla wi?kszych projektów - polecamy skontaktowanie si? z nami - mo?emy udostepni? do pracy zdalny pulpit lub utworzy? ??cze do naszej sieci za pomoc? VPN-a.

RODO - jakie niesie zmiany ?

25 maja w ca?ej Unii Europejskiej zacznie obowi?zywa? zaktualizowane prawo o Ochronie Danych Osobowych -RODO.
Wraz z wej?ciem w ?ycie nowej dyrektywy musimy uwzgl?dni? nowe informacj? w zaktualizowanych Warunkach Korzystania z serwisu.
Nie zmieniamy nic w polityce przetwarznia danych osobowych naszych u?ytkowników, wi?c po stronie u?ytkownika nie s? wymagane ?adne dzia?ania.
Polityka Prywatno?ci naszej firmy Renderfarm Sp. Z.o.o zosta?a przygotowana, wprowadzona i u?yta zgodnie z Dyrektyw? Unijn?.
Dyrektywa Unijna RODO daj? u?ytkownikom prawo dost?pu do swoich danych osobowych- poprawienia ich oraz ograniczenia dost?pu do nich, ale równie? przeniesienia ich do innego podmiotu.

Jak przygotowa? plik sceny do u?ycia w Renderfarm.pl ?

Zdefiniowa? w scenie po?adany format zapisu i poda? jak?kolwiek ?cie?k? zapisu. Zapis przez vray framebuffer nie jest obs?ugiwany. Prosz? unika? stosowania w pliku sceny ?cie?ek relatywnych do materia?ów.
W przypadku programów 3dsmax i Maya - pos?uguj?c si? opcj? Save as -> Archive. W Blenderze opcja z menu File -> External Data -> pack into .blend file. Przygotowane w ten sposób archiwum (o ile program nie zg?osi? zastrze?e?) mo?na ju? u?y? na Renderfarm.pl pos?uguj?c si? aplikacj? MyFarm, lub wysy?aj?c tak przygotowany plik na nasz serwer ftp.
Standardowo prosimy o nieu?ywanie diakrytycznych znaków j?zykowych w nazwach plików etc. Prosimy równie? aby viewport nie by? zablokowany.
Uwaga dla u?ytkowników vray 3.0 - prosz? wy??czy? Embree w ustawieniach vray-a.

Jak przes?ac zadanie na Renderfarm.pl ?

W przypadku niewielkich archiwów (do 200 mb) sugerujemy skorzystanie z aplikacji MyFarm. Natomiast dla plików o wi?kszym rozmiarze, lub dla dost?pu innego ni? aplikacja MyFarm polecamy u?ycie klienta ftp.

Jakie s? dane logowania do serwera ftp ?

Je?li jeszcze nie korzysta?e? z naszych us?ug - skontaktuj si? z nami.
Je?eli korzystasz z aplikacji MyFarm, dane do logowania na Wasz katalog ftp mo?na znale?? w aplikacji. Nazw? komputera do po??czenia ftp podajemy równie? poni?ej :
Hostname : ftp.renderfarm.pl
Dane do logowanie takie same jak do aplikacji MyFarm

Do czego s?u?? parametry ROWS i COLS przy wybraniu opcji single frame ?

Pozwalaj? na  przyspieszenie oblicze? nad pojedyncz?, du?a klatk?. Scena zostanie rozbita na tyle fragmentów ile jest kolumn x wierszy (przy domy?lnych ustawieniach 3x2 = 6 kafelków). Ka?dy z nich zostanie wys?any do oblicze? na inne komputery, przyspieszaj?c wykonanie zadania. Gotowe fragmenty s? pó?niej automatycznie sk?adane w ca?o??.

Na ile fragmentów powinienem rozdzieli? du?? klatk? ?

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi - zale?y to od wielu czynników : rozdzielczo??i scceny, stopnia jej komplikacji, wielko?ci obszaru renderowania przez dany silnik renderuj?cy (bucket) i 'równomierno?ci' sceny. Generalnie im wi?ksza rozdzielczo??,  tym wi?ksza ilo?? fragmentów - jednak poni?ej fragmentów 400x300 pixeli mog? pojawi? si? straty wydajno?ci.

Jak mo?na uzyska? zapis render elements ?

Nale?y w pliku sceny zdefiniowa? jako format wyj?ciowy exr i zdefiniowa? zapis render elements do niego.

Co oznacza status zadania "Queued" ?

Status Queued oznacza, ?e zadanie czeka w kolejce - s? zadania wrzucone wcze?niej. Kolejka dzia?? w trybie first in - first out, wi?c kolejno?? umieszczania zada? w kolejce determinuje kolejno?? w jakiej zadania s? liczone.

Jakie s? mo?liwe formy p?atno?ci ?

W przypadku korzystania z aplikacji MyFarm nasza us?uga polega na przedp?acie. W celu za?adowania konta kredytami nale?y zarejestrowa? si? w aplikacji MyFarm, za pomoc? której mo?na do?adowa? konto za pomoc? platformy PayPal.
W przypadku korzystania z innego rodzaju dost?pu do Renderfarm - wystawiamy faktury VAT, je?li planowana jest wi?ksza wspó?praca - oferujemy zawieranie umów.


Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x