Rednerfarm

EN | PL

o nas

Gdy licz? NA Ciebiemy liczymy ZA Ciebie

Nasza farma zdalnego renderowania jest pierwsz? tak? farm? w Polsce. Renderujemy w Krakowie, ale jakie ma to dzisiaj znaczenie? Nasi Klienci s? i z Krakowa, i z Warszawy, i spoza Polski.
Wszyscy wiedz?, ?e praca na farmie wymaga maszyn. Nieustannie wi?c o nie dbamy i udoskonalamy. Jest ich coraz wi?cej i wi?cej. Nie zapominamy jednak o ludziach. I dlatego zatrudniamy najlepszych.


 

Nasz g?ówny administrator ma nie tylko du?? wiedz? o tym, co potrafi? zdzia?a? komputery i do tego jeszcze doktorat z biofizyki. Ma te? - jak przysta?o na naprawd? dobrego informatyka - d?ugie w?osy. Nasz dyrektor zarz?dzaj?cy nie tylko sko?czy? zarz?dzanie, ale przede wszystkim ?ysieje - a to klasyczny wymóg dla dobrego dyrektora zarz?dzaj?cego.
A tak w skrócie - najwa?niejsza rzecz o nas to, ?e ci??ko pracujemy. Wyznaczamy wysokie standardy sobie i konkurencji. 

By umo?liwi? naszym klientom jeszcze wydajniejsz? prac? i ?atwiejsze zbieranie plonów renderingu, stworzyli?my zespó? specjalistów, który opracowa? dedykowan? aplikacj? klienck? - MyFarm. Udost?pnili?my naszym klientom w pe?ni zautomatyzowane i intuicyjne narz?dzie do zarz?dzania zdalnym renderingiem na naszej farmie. Aplikacja aktualnie jest dost?pna w wersji MyFarm beta. 
Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x