Rednerfarm

EN | PL

Wspierany softwareCo oferujemy?

Opanowali?my czas. Mówi?c ?ci?lej, opanowali?my umiej?tno?? przyspieszenia czasu oczekiwania na gotowy projekt. Gdy kurcz? si? terminy realizacji, my rozszerzamy Twoj? moc obliczeniow?, tym samym zwi?kszaj?c efektywno?? Twojej pracy. 
U?yczamy naszym Klientom ogromn? moc obliczeniow?, która pozwala renderowa? projekty zdalnie i wielokrotnie szybciej. W ten sposób maszyny klienckie nie s? obci??ane renderingiem - ci??ar tego zadania spoczywa wy??cznie na RenderFarm.  

Jak to działa?

RenderFarm oferuje dwa dedykowane systemy korzystania z mocy gwarantowanej przez przesz?o 650 rdzeni procesorów. Dla projektów jednostkowych o zamkni?tym charakterze przygotowali?my ?rodowisko Remote Desktop - intuicyjny i szybki w obs?udze model oparty na formule wirtualnego dysku. Je?li opracowywany projekt jest bardziej z?o?ony i wymaga? b?dzie sta?ej wspó?pracy, do dyspozycji oddajemy Virtual Private Network, które odtwarza ?rodowisko pracy Klienta w strukturze RenderFarm.

Application is in beta test

MyFarm – is currently In Beta!

We are looking for testers. If you need some renderings done, please sign up to Myfarm application for further information and get 2500 free Credits.

At that moment we support the following render software:

  • 3ds Max (2011 and up)
  • Maya
  • Blender

Render software plugins:

  • mental ray
  • v-ray 2.5 (for version up to 2013)
  • v-ray 3.2 (for version from 2014 and 2015), 3.4 for 2016

Application is in beta stage - so it may have some minor glitches.

Go to MyFarm!

In case of any questions - please contact admin@renderfarm.pl

x